مجموعه قوانین مرجع پولی و بانکی کشور

قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

قانون پولی و بانکی کشور بانضمام آیین‌نامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء اجازه تأسیس بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور

قانون تجارت

قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز

قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها

قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی

قانون مبارزه با پول‌شویی

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

لایحه قانونی اداره امور بانک ها و متمم آن

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

قانون بانکی و پولی کشور (۱۳۳۹) 

قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (با آخرین اصلاحات) 

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها