8

35

طرح و دفاع از کلیه دعاوی جزایی از جمله :

 ☑ کلاهبرداری
 ☑ خیانت در امانت
 ☑ انتقال و فروش مال غیر
 ☑ سرقت
 ☑ کودک آزاری
 ☑ توهین
 ☑ شهادت دروغ
 ☑ قتل
 ☑ قصاص و دیه
 ☑ رابطه نامشروع
 ☑ تجاوز به عنف
 ☑ تهدید
 ☑ فحاشی و توهین
 ☑ افترا
 ☑ جعل و استفاده از سند معجول
 ☑ تحصیل نامشروع مال
 ☑ ربا
 ☑ رشوه و ارتشا
 ☑ اختلاس
 ☑ ترک انفاق
 ☑ چک بلا محل
 ☑ تخلفات رانندگی و تصادفات
 ☑ عدم ثبت نکاح
 ☑ مسئولیت پزشکان
 ☑ تصرف عروانی

سایر عناوین واعمال مجرمانه