4342

قبول کلیه دعاوی به شرح ذیل …

فعالیتهای ما در خصوص انجام پرونده های بیمه ای

‏☑ مطالبه دیات جراحات و فوت سرنشینان از بیمه و صندوق تامین خسارات بدنی

‏‎☑ دریافت غرامات نقص عضو و فوت مقصر حادثه برابر گواهی پزشکی قانونی

☑ خودروی مقصر فاقد بیمه نامه باشد و یا تاریخ بیمه آنها سر رفته باشد .

☑ تصادفاتی که مقصر آنها شناسایی نشده و متواری می باشد .

‏‎☑ قبول پرونده های حوادث افغانها و تبعه کشورهای مختلف مقیم ایران

☑قبول پرونده های حوادث کار ، بیمه مسئولیت ، بیمه آتش سوزی و . . .

☑ قبول پرونده های تصادفات رانندگی سبک و سنگین و موتورسیکلت و....

☑ دریافت دیات مربوط به بیت المال و دادخواست علیه بیت المال

 

 

طرح و دفاع از کلیه دعاوی ملکی از جمله :

   ☑دعوای خلع ید
 ☑ تخلیه ید
 ☑ رفع تصرف عدوانی
 ☑ رفع ممانعت از حق
 ☑ رفع مزاحمت
 ☑ الزام تنظیم سند رسمی
 ☑ الزام به فک رهن
 ☑ الزام به اخذ پایان کار
 ☑ الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی
 ☑ ابطال سند
 ☑ ابطال قرارداد
 ☑ فسخ قرارداد
 ☑ کلیه دعاوی راجع به موقوفات عام وخاص
 ☑ اخذ و مطالبه اجور معوقه
 ☑ اخذ و مطالبه اجرت المثل
 ☑ تعدیل (به روز کردن )اجاره بها
 ☑ مطالبه سر قفلی وحق کسب و پیشه وتجارت
 ☑ تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶
 ☑ تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون سال۱۳۷۶
 ☑ تخلیه اماکن مسکونی مشمول قانون سال ۱۳۶۲
 ☑ تجویز انتقال منافع
 ☑ اخذ به شفه
 ☑ الزام به تحویل مبیع
 ☑ مطالبه سهم الارث
 ☑ اخذ دستور فروش ملک مشاع(تقسیم قیمت ملک مشاعی)
 ☑ مطالبه ثمن و...

 

طرح و دفاع از کلیه دعاوی تجاری از جمله :

 ☑ مطالبه وجه اسناد تجاری(سفته،چک،برات،قبض انبار)
 ☑ تأسیس انواع شرکت تجاری و تدوین اساسنامه
 ☑ تصفیه شرکت های تجاری
 ☑ دعاوی ورشکستگی
 ☑ دعاوی ناشی از واردات و صادرات
 ☑ دعاوی ناشی از قراردادهای بین المللی
 ☑ ثبت علامت و نام تجاری و اختراع وطرح صنعتی
 ☑ اعتراض به ثبت علامت و اختراع و طرح صنعتی
 ☑ دعاوی ناشی از نقض مالکیت معنوی
 ☑ کاگر و کارفرما
 ☑ تأمین اجتماعی
 ☑ دعاوی بازرگانی
 ☑ دعاوی ناشی از دلالی و حق العمکاری و نمایندگی
 ☑ دعاوی ناشی از حمل و نقل کالا
 ☑ دعاوی ناشی از بیمه
 ☑ دعاوی ناشی از عقد ضمانت و رهن و اخذ وام
 ☑ دعاوی ناشی از کپی برداری و سوء استفاده از برند تجاری و اسم تجاری
 ☑ مشارکت

 

 

طرح و دفاع از کلیه دعاوی خانواده و امور حسبی از جمله :

 ☑ طلاق
 ☑ طلاق از طرف زوج
 ☑ طلاق از طرف زوجه
 ☑ طلاق توافقی
 ☑ فسخ و ابطال نکاح
 ☑ مطالبه نفقه
 ☑ مطالبه مهریه
 ☑ مطالبه اجرت المثل و کارهای زوجه
 ☑ استرداد هدایای دوران نامزدی
 ☑ بذل مدت عقد موقت
 ☑ حضانت فرزندان
 ☑ نصب و عزل قیم
 ☑ عزل ولی قهری
 ☑ نفی و اثبات نسب
 ☑ ارث و وصیت
 ☑ مطالبه سهم الارث
 ☑ تقسیم ترکه متوفی
 ☑ مهر و موم و تحریر ترکه
 ☑ گواهی حصر وراثت
 ☑ اصلاح شناسنامه
 ☑ وصیت نامه

 

 

 

طرح و دفاع از کلیه دعاوی جزایی از جمله :

 ☑ کلاهبرداری
 ☑ خیانت در امانت
 ☑ انتقال و فروش مال غیر
 ☑ سرقت
 ☑ کودک آزاری
 ☑ توهین
 ☑ شهادت دروغ
 ☑ قتل
 ☑ قصاص و دیه
 ☑ رابطه نامشروع
 ☑ تجاوز به عنف
 ☑ تهدید
 ☑ فحاشی و توهین
 ☑ افترا
 ☑ جعل و استفاده از سند معجول
 ☑ تحصیل نامشروع مال
 ☑ ربا
 ☑ رشوه و ارتشا
 ☑ اختلاس
 ☑ ترک انفاق
 ☑ چک بلا محل
 ☑ تخلفات رانندگی و تصادفات
 ☑ عدم ثبت نکاح
 ☑ مسئولیت پزشکان
 ☑ تصرف عروانی

سایر عناوین واعمال مجرمانه

 

 

انجام پرونده های اجرای ثبت  از جمله :

 ☑ اخذ اجرائیه ثبتی در مورد مهریه

 ☑ اخذ اجرائیه ثبتی در مورد چک بلامحل

 ☑ اجرای احکام محاکم داخل ایران

 ☑ اجرای احکام دادگاههای خارجی

 ☑ اجرای اسناد تنظیم شده در خارج از کشور

وبه طورکلی مسائل راجع به اجرای احکام و اسناد.