جزئیات تماس با موسسه امداد حقوقی شهر

 

شماره تلفن موسسه امداد حقوقی شهر

۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵

۰۲۱-۴۴۶۰۵۰۹۰

جهت تماس یا مشاوره با موسسه امدادحقوقی شهر از طریق فرم زیر شرح خواسته خود را ارسال نمایید و یا همه روزه از ساعت ۱۰الی ۱۶با شماره تلفن ۴۴۶۰۵۰۹۰-۰۲۱ ودر خارج از تایم تا ساعت ۱۰:۳۰ شب با شماره ۰۹۱۰۳۶۰۰۰۸۵تماس حاصل نمائید.